ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до вимог Державних стандартів освіти педагогічний колектив коледжу на чолі з керівниками навчальних структурних підрозділів здійснює навчально – виховний процес, який базується на принципах науковості, гуманізму і  демократизму.

Зміст підготовки фахівців в коледжі визначається Державними стандартами, навчальними програмами дисциплін, нормативними актами органів державного управління освітою.

Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального процесу в нашому коледжі є навчальний план із спеціальності по денній формі навчання. Термін підготовки фахівців на основі базової загальної середньої освіти – 4 роки, на основі  повної загальної середньої освіти –   3 роки.

Навчальні плани визначають перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, зведений графік навчального процесу, форми проведення поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складаються розгорнуті робочі навчальні плани на кожен курс, де вказані нормативні  та вибіркові навчальні дисципліни.

По всіх дисциплінах, на підставі навчальних програм та навчального плану, складаються робочі навчальні програми із необхідними змінами та доповненнями. Вони розглядаються на засіданнях циклових комісій і затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

Навчально – методичний комплекс дисциплін систематизує нормативні та методичні документи, які визначають їх зміст, методи і засоби формування у студентів певних знань, розвиток професійних умінь і навичок, а також громадського виховання особистості.

Документи, які входять у комплекс, подаються у вигляді комплектів: нормативного, загально методичного, керівництва самостійною роботою студентів, курсового проектування, екзаменів.

У нормативний комплект входить програма дисципліни, перелік обладнання лабораторії або кабінету.

У загально методичному комплекті зібрані: план, дидактичний матеріал до нього, карточки індивідуальної роботи, тести з програмованого навчання і контролю та інший роздатковий матеріал.

У методичному комплекті управління самостійною роботою студентів зібрані рекомендації з планування та найбільш раціональної організації самостійного вивчення дисципліни в умовах поєднання навчання з виробничою  діяльністю; консультації з найбільш складних тем програми або тем недостатньо викладених у підручниках; вказівки щодо складання опорних конспектів, використання технічних засобів навчання в самостійній роботі.

У навчальному плані із спеціальності передбачено самостійне виконання студентами курсових робіт. Для своєчасного і якісного їх виконання підібрана література, нормативно – технічна документація, використовується сучасна обчислювальна техніка. Надається  допомога керівниками при проведенні групових та індивідуальних консультацій.

У комплекті екзаменаційної документації є перелік питань, які включені до екзаменаційних білетів, список літератури, унаочнення.

У навчально – методичному комплексі з дисциплін систематизовано навчально – методичну документацію і літературу, що дозволяє студентам самостійно вивчати дисципліну відповідно до навчального плану, виконувати лабораторні та практичні заняття, контрольні завдання, курсові роботи, успішно складати екзамени. Комплекс складається з навчального і методичного комплектів. У навчальний комплект входить програма дисципліни і перелік основної та додаткової літератури, контрольні завдання з методичними вказівками, керівництво до виконання лабораторних і практичних робіт, підручники, навчальні посібники. Методичний комплекс складається з рекомендацій для студентів щодо організації і планування самостійної роботи, виконання курсових робіт, підготовки до екзаменів.

Методична робота є однією з складових підготовки фахівців. Організація, контроль і керівництво методичною роботою здійснюється через педагогічну раду, методичну раду, циклові комісії. Педагогічний колектив працює над підвищенням науково – методичного рівня викладання, вдосконалення навчальних планів, програм, методичних розробок.

В коледжі ведеться робота по вдосконаленню діючих програм, вирішуються питання індивідуалізації навчання, поглиблення практичної спрямованості на оволодіння сучасними знаряддями і методами праці в галузі майбутньої професійної діяльності студентів, формування у них знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення безпосередньої трудової діяльності і орієнтації на світові досягнення.

Контроль на відділенні – це система, заснована на скоординованій діяльності всіх підрозділів і посадових осіб по здійсненню контрольних заходів на єдиній плановій і методичній основі. У загальному розумінні контроль – це процес порівняння фактичних результатів із запланованими, вид діяльності, завдяки якому можна втримати навчальний заклад на вірному шляху, порівнюючи показники його діяльності з встановленими стандартами освіти, законами, постановами, положеннями, наказами вищих установ.

Метою контролю є всебічне удосконалення  навчально – виховного процесу шляхом попередження, виявлення і усунення недоліків, пошуку резервів, поліпшення роботи відділення, циклових комісій, окремих викладачів, узагальнення і розповсюдження кращого досвіду, посилення відповідальності викладачів та студентів за результатами своєї діяльності.

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН спеціальності_ БЕБС 2016
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН спеціальності_Бухгалтерський облік_ 2016
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН спеціальності_Економіка підприємства_2016