Денна форма навчання

Вступ на денну форму навчання – відповідальне рішення. Воно свідчить про те, що абітурієнт прийняв зважене рішення – і бажає отримати освіту в повній можливій формі.

Перевагою денної форми навчання в Україні є те, що студент повністю віддається навчальному процесу. Він має можливість щодня відвідувати бібліотеку технікуму, користуватись комп’ютерами та доступом до Інтернету, таким чином постійно поповнюючи багаж знань.

Денне відділення Ржищівського будівельного технікуму – основний навчально-організаційний структурний підрозділ, який об’єднує академічні студентські групи певного року навчання.

У своїй діяльності денне відділення керується законодавчими та нормативними актами:

  • Конституцією України;
  • Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»;
  • Постановами Кабінету Міністрів України;
  • Статутом технікуму;
  • рішеннями  Педагогічної  ради технікуму;
  • наказами  директора технікуму.

 Основні завдання та напрямки діяльності денного відділення:

1) підготовка  молодших спеціалістів відповідно до вимог Державних стандартів освіти;

2) забезпечення високої якості підготовки фахівців;

3) виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;

4) сприяння розвитку української вищої школи, формування сучасного освітнього процесу;

5) співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до спеціальностей;

6) створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

7) координація навчальної, методичної, організаційної та виховної  роботи відділення;

8) поліпшення навчально-виховного процесу, утримання матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури;

9) сприяння в наданні  матеріальної  та соціальної  допомоги  студентам відділення;

10) відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;

11) пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя студентів.

Основні напрямками діяльності відділення є:

 1) реалізація Державних стандартів освіти;

2) забезпечення реалізації навчальних планів підготовки фахівців;

3) планування, організація та методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

4) здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу підготовки кадрів відповідно до спеціальностей, сприяння працевлаштуванню випускників;

5) інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій;

6) інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності студентів, організація практик та контроль за їх проходженням;

7) допомога при формуванні органів студентського самоврядування, сприяння студентським організаціям у забезпеченні норм та нормативів соціально-побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитку;

8) забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у студентських групах відділення, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів України, обраної професії;

9) удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською молоддю, посилення ролі кураторів у процесі виховання студентів;

10) організація і проведення виховної, культурної, духовно-освітньої, спортивно-масової роботи зі студентами відділення;

11) дотримання морально-етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між працівниками і студентами відділення;

12) забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та безпечних умов проведення освітньої діяльності.

Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється директором технікуму.

Завідуючий відділенням здійснює свою роботу під керівництвом директора та заступників директора (у частині виконання закріпленого за ними напрямку діяльності) та здійснює керівництво навчальною, методичною та виховною роботою відділення на основі посадової інструкції, Статуту технікуму, а також обов’язків, покладених на нього директором технікуму, передбачених посадовою інструкцією.

Підготовка фахівців на денному відділенні Ржищівського будівельного технікуму здійснюється за такими спеціальностями:

192 “Будівництво та цивільна інжннерія”

Кваліфікація — технік-будівельник

Термін навчання :

На основі базової загальної середньої освіти  – 3 роки 10 місяців

На основі повної загальної середньої освіти  – 2 роки 10 місяців

На основі освітньо- кваліфікаційних рівнів кваліфікованого

робітника — 2 роки

051 “Економіка»

 Кваліфікація —  економіст

 Термін навчання :

На основі базової загальної середньої освіти  –  2 роки 10 місяців

На основі повної загальної середньої освіти  – 1 рік 10 місяців