Бібліотека є важливою складовою структури будівельного  технікуму, яка допомагає підвищенню якості освіти. Рівень і якість  навчання в технікумі певною мірою визначається станом книжкового  фонду бібліотеки. У сучасному світі глобальної інформації змінюється роль та озширюються функції бібліотеки як основного накопичувача інформаційних ресурсів.

У своїй діяльності бібліотека спирається. на законодавчі та  нормативні документи в галузі освіти та бібліотечної справи:  Конституцію України, Державну Національну програму «Освіта  (Україна 21 ст.)7 Закони України « Про вищу освіту» , « Про бібліотеки  та бібліотечну справу», « Про національну програму інформатизації», « Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Закон України « Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, директиви міністерства освіти і науки, Міністерства культури і туризму.

Бібліотека – це визначний центр спілкування і духовності. Без неї не можна уявити освіту і самоосвіту педагогічних працівників і студентів За своєю сутністю бібліотека – це храм мудрості, берегиня книжкового скарбу і людського знання. Бібліотека технікуму є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу. Для досягнення якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальною та методичною літературою, доступом до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами.

Інформатизація усіх сфер життя суспільства спричинила збільшення числа напрямів діяльності бібліотеки. Новітні технології, зокрема Інтернет, став потужним додатковим і доволі запитаним ресурсом.

Провідним напрямом роботи бібліотеки Ржищівського будівельного технікуму є задоволення потреб користувачів у документах та інформації з екологічних питань, науково т інформаційне забезпечення розвитку аграрної політики, теорії та практики навчання, введення  нових інноваційних методів роботи із студентами. З цією метою більш ретельно і повно сформувався інформаційний ресурс бібліотеки документами не тільки екологічного і аграрного профілю, але й із суміжних галузей знань на різних носіях інформації, у традиційному і електронному режимі.

Головними завданнями роботи бібліотеки є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально – виховного процесу; в засвоєнні як програмних, так і поза програмних вимог у самоосвіті; сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку.

Для розміщення книжкових фондів бібліотека має три зали, в яких книги розміщуються на стелажах та в книжкових шафах. В шафах зберігаються цінні книги та книги, яких в бібліотеці маємо 1-2 екземпляри.

Комплектування бібліотеки проводиться методом замовлення літератури безпосередньо через видавництва, робота з каталогами видавництв.Фонд читального залу складає 6000 примірників, добре укомплектований новою літературою з соціально-економічного, будівельного та гуманітарного циклів, тому студенти даною літературою повністю забезпечені.У фонд читального залу включено ксерокопії нормативних документів, конспекти лекції, практикуми, розроблені викладачами технікуму. Всі ці документи є і в електронному варіанті. Постійно працює підключення до мережі Інтернет  через  Wi-Fi.

         Інформаційно-масова робота в технікумі проводилась за детально розробленими планами, в тому числі і планом роботи бібліотеки.