ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Загальна характеристика навчального закладу.
 2. Контингент студентів; результати прийому і випуску.
 3. Кадрове забезпечення освітнього процесу.
 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.
 5. Забезпечення якості освітнього процесу.
 6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.
 7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування.
 8. Фінансово-господарська діяльність технікуму.

Керівництво навчальним закладом здійснювалось у відповідності до умов контракту № І-110 від 22.08.2017 року, а також згідно з чинним законодавством, наказами і розпорядженнями Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, іншими нормативними документами.

Освітня діяльність технікуму ґрунтується на концептуальних засадах Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2017–2022 роки, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту»,   Положення про організацію навчального процесу у Ржищівському будівельному технікумі.

Основними напрямами діяльності технікуму є:

Головними завданнями технікуму є:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з регіональним замовленням;
 • підготовка і атестація педагогічних кадрів;
 • спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;
 • надання платних освітніх та інших послуг відповідно до законодавства;
 • культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота.
 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та спеціальностей, які забезпечують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і відповідають Стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у технікумі в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян;
 • забезпечення набуття студентами професійних знань і навичок відповідно до освітніх стандартів, підготовка їх до професійної діяльності, створення відповідних умов для практичного навчання;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфера доброзичливості у стосунках між працівниками, викладачами та студентами.

Ржищівський будівельний технікум – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що готує фахівців середньої ланки.

Технікум, як навчальний заклад з підготовки фахівців середньої спеціальної освіти був організований в 1929 році на базі агрошколи і приміщень ліквідованого Спасько-Преображенського монастиря як Ржищівський зоотехнікум.

На даному етапі підготовка фахівців проводиться згідно з Наказами МОН України від 03.08.2017р. №164-л, та від 28.28.2017р. №183-л. за спеціальностями:

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання за регіональним замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Технікум має право на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти для студентів, що поступили на навчання з базовою загальною середньою освітою, з видачею атестату особам, що успішно засвоїли навчальні програми загальноосвітнього циклу.

Підготовку молодших спеціалістів здійснюють 25 викладачів, серед яких 6 викладачів-методистів, 10 викладачів мають вишу категорію, 8 викладачів – І категорію, 1 викладач – ІІ категорію.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ; РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ І ВИПУСКУ

Контингент студентів технікуму станом на 01.10.18 складає 147 студентів, у тому числі:

 • денна форма навчання – 124 осіб;
 • заочна форма навчання – 23 осіб.

Пріоритетним напрямом діяльності технікуму є формування та збереження контингенту. Прийом на навчання протягом звітного періоду здійснювався відповідно до обсягів прийому, визначених Міністерством освіти і науки України. За результатами прийому на навчання у 2018 році, у порівнянні з попередніми роками, показники знизилися. На І та ІІ курси за денною формою навчання зараховано 19 осіб: з них за регіональним замовленням 16 осіб, за рахунок фізичних та юридичних осіб зараховано 3 студенти. Причиною зменшення контингенту є об’єктивне зменшення випускників шкіл і введення ЗНО з української мови для студентів технікумів, які навчаються на базі 9 класів. Педагогічний колектив буде посилювати свою діяльність, щоб покращити ситуацію у наступному році. Формування контингенту студентів технікуму здійснюється на основі графіку заходів профорієнтаційної роботи. Заходи щодо підготовки до набору студентів розробляються і схвалюються на засіданні Педагогічної ради на початку навчального року.

Результати прийому в 2018 році

З метою покращення якісного та кількісного складу абітурієнтів в технікумі систематично проводиться профорієнтаційна робота викладачами та співробітниками технікуму. Ми використовуємо такі форми та методи профорієнтаційної роботи:

 1. Відвідування шкіл і підприємств викладачами, студентським активом технікуму.
 2. Зустрічі з батьками випускників на батьківських зборах.
 3. Серед випускників шкіл проводяться бесіди та розповсюджуються агітаційні матеріали рекламного характеру.
 4. Розповсюдження оголошень щодо прийому до технікуму в школах, ПТУ, на дошках оголошень у містах, селищах, у міському та приміському транспорті у вигляді рекламних проспектів та календарів.
 5. Протягом року проводиться в технікумі «День відкритих дверей».
 6. Організовуються спортивні зустрічі-змагання студентів технікуму з випускниками шкіл.
 7. Активно працює сайт технікуму; створені та активно діють групи технікуму в соціальних мережах Facebook та Instagram.
 8. Проводиться розповсюдження серед молоді рекламних буклетів, інформаційних листів з новинами про навчання, виробничу практику, відпочинок студентської молоді технікуму.
 9. З метою реклами створено новий фільм про навчання в технікумі.

У 2018 р. успішно завершили теоретичне і практичне навчання у технікумі та отримали диплом молодшого спеціаліста 48 осіб, з них диплом з відзнакою отримали 11 осіб. З кожним роком все більше випускників технікуму продовжують навчання в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Адже в рамках співпраці з КНУБА постійно відбувається спільна профорієнтаційна робота зі студентами випускних груп щодо їх спрямування на отримання ступеневої освіти у базовому навчальному закладі.

Результати випуску в 2018 році (денна форма навчання)

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ефективність діяльності колективу технікуму залежить від якісного кадрового забезпечення.

Керівний склад технікуму:

Директор технікуму – Різниченко Іван Семенович 1956 року народження, закінчив Київський інженерно-будівельний інститут в   1985 році, факультет “Промислове та цивільне будівництво”, кваліфікація – інженер-будівельник, в 2005 році закінчив ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобув кваліфікацію магістра управління навчальним закладом, ­ педагогічний стаж – 32 роки.

Заступник директора з навчальної роботи – Продай Марія Михайлівна 1962 року народження, закінчила Рівненський педагогічний  інститут імені Д.З. Мануїльського в 1983 році, факультет «Загальнотехнічні дисципліни і праця», кваліфікація – викладач загальнотехнічних дисциплін; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука в 2006 році, факультет «Прикладна математика», кваліфікація – спеціаліст з прикладної математики, педагогічний стаж – 35 роки.

Завідувач відділення – Попченко Оксана Петрівна, 1980 року народження, закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди в 2003 році, факультет «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України в 2015 році, факультет Професійне навчання (Економіка підприємства), кваліфікація – економіст-педагог, педагогічний стаж – 19  років.

Виробничі, трудові відносини, розподіл навчального навантаження відбувається згідно чинного законодавства, колективного договору та Правил внутрішнього розпорядку технікуму та за погодженням із профспілковим комітетом. Підготовку молодших спеціалістів здійснюють педагогічні працівники, які мають відповідну освіту, кваліфікацію та виробничий досвід.

В технікумі проводиться значна робота по підбору кадрів, їх розміщенню, підвищенню кваліфікації та атестації педагогічних працівників, забезпечення стабільності педагогічного колективу.

За багато років в технікумі склалася відповідна система перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів. Складений перспективний план підвищення кваліфікації викладачів та інших педагогічних працівників технікуму.

Навчання на факультетах підвищення кваліфікації  при вищих навчальних закладах та стажування дає можливість отримати нову інформацію про досягнення науки і техніки, сучасний стан економіки та організації будівництва.

В технікумі при методичному кабінеті для підвищення кваліфікації викладачів проводяться проблемні семінари, педагогічні читання, семінари кураторів груп.

Наприкінці року відбувся семінар-тренінг «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах будівельного профілю».

Упродовж плідної співпраці були розглянуті такі питання:

 1. Стандартизація професійної підготовки.
 2. Розроблення освітніх стандартів підготовки молодшого спеціаліста на компетентнісній основі.
 3. Методика розроблення освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм на основі освітніх стандартів.
 4. Методика формування змісту освіти майбутніх фахівців відповідно зазначеним у стандарті компетентностям.

У роботі семінару-тренінгу брали участь співробітники Інституту ПТО НАПН України: завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, доктор педагогічних наук, доцент Андрій Анатолійович Каленський, доктор педагогічних наук, професор лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Лузан Петро Григорович та Пащенко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах.

Приділяється велика увага і самостійній роботі кожного викладача з питань підвищення теоретичного і методичного рівня та ділової кваліфікації. Всі викладачі складають «Річний індивідуальний план роботи викладача», де кожен конкретно планує свою діяльність і потім звітує про виконану роботу.

Станом на 1 вересня 2018 року підготовку фахівців здійснюють                   25 викладачів, серед яких 6 викладачів-методистів (24%), 10 викладачів мають вишу категорію (40%) , 8 викладачів – І категорію (32%), 1 викладач – ІІ категорію (4%).

За результатами атестації педагогічних кадрів у 2018 році підтверджено кваліфікаційну категорію:

 – «спеціаліст першої категорії» – 1 особа.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У 2018 році головним напрямом з удосконалення змісту організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу є поєднання навчальної, методичної та організаційної діяльності педагогічного колективу, спрямованої на формування професійної компетентності та особистісної успішності студентів. Освітня діяльність здійснювалася згідно затверджених навчальних планів та навчальних програм. Забезпеченість НМКД складає 100%. Навчальний процес забезпечений методичними матеріалами. Більшість викладачів мають електронні навчальні матеріали з дисциплін. Проводиться робота щодо поповнення бібліотеки новими підручниками з фахових дисциплін та науковими виданнями. Одним із факторів, що впливають на якість освітнього процесу в сучасних умовах, є застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні навчальних занять, організації самостійної роботи, підготовці навчально-методичного забезпечення. Навчальний заклад має достатню кількість комп’ютерної техніки для забезпечення цих форм роботи. Для координації навчально-методичної роботи в технікумі діє методична рада, яку очолює заступник директора з навчальної роботи. На  засіданнях розглядалися питання організації навчального процесу, результативності навчання, методичного забезпечення, дотримання положень з охорони праці тощо. Методична рада систематизує та поширює досвід роботи викладачів щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, а саме:

 • узагальнення досвіду циклових комісій з ресурсно-орієнтованого навчання студентів;
 • комп’ютерізація навчально-виховного процесу.
 • обмін досвідом по створенню конкурсних робіт для участі у конкурсі «Педагогічний Оскар» при ДУ НМЦ «Агроосвіта».

У 2018 році викладачами технікуму створено і направлено на виставку передового педагогічного досвіду «Педагогічний Оскар» 6 конкурсних робіт.

Педагогічна рада в навчальному закладі організовується під керівництвом директора, в складі заступників директора, завідувача відділення, голів циклових комісій, викладачів, завідуючої бібліотеки, головного бухгалтера. Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на кожний навчальний рік, засідання плануються один раз на два місяці, проводяться в більшості випадків щомісячно.

Кожне засідання педагогічної ради ретельно готується створеною комісією. Члени ради заздалегідь ознайомлюються з порядком денним засідання, матеріалами до цього засідання. З питань, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання. Щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази. Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховується на черговому засіданні ради по терміну виконання. Виконання рішень педагогічної ради систематично перевіряється і підсумки доводяться до відома членів педагогічної ради.

Кожен член педагогічної ради відвідує засідання ради, бере участь у її роботі, своєчасно і точно виконує покладені на нього доручення. Найбільш поширеною формою проведення педагогічної ради в закладі освіти є засідання.

Важлива уваги приділяється контролю за освітнім процесом в технікумі. Метою контролю є всебічне удосконалення навчально-виховного процесу шляхом попередження, виявлення і усунення недоліків, пошуку резервів, поліпшення роботи відділення, циклових комісій, окремих викладачів, узагальнення і розповсюдження кращого досвіду, посилення відповідальності викладачів та студентів за результатами своєї діяльності.

Об’єктами контролю є:

 • робоча документація викладачів, кураторів груп, циклових комісій;
 • навчальні заняття ( відвідування занять студентами, методика і організація занять, дисципліна студентів і т. ін.);
 • абсолютна і якісна успішність студентів;
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • умови навчання та відпочинку студентів;
 • охорона праці учасників навчально-виховного процесу.

Всі зазначені заходи були направлені на покращення професійної та педагогічної підготовки викладацького колективу, а в кінцевому результаті – на забезпеченні якісної підготовки студентів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основним завданням колективу у технікумі у 2018 році була якісна підготовка майбутніх фахівців. І тому протягом року забезпечувався внутрішній контроль за рівнем засвоєння знань, вмінь та компетентностей здобувачів освіти. Проводились заходи щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу. В технікумі здійснювався поточний, директорський, міжсесійний (календарна атестація), сесійний та підсумковий контроль знань. Проведення всіх видів контролю знань відбувається згідно вимог чинних нормативних документів в галузі освіти. Результати успішності та виконання навчальних планів завжди в центрі розгляду на педагогічній раді; розробляються заходи щодо покращення навчальних результатів здобувачів освіти. Проблема відвідування студентами навчальних занять тісно пов’язана з їх абсолютною та якісною успішністю, тому проводиться робота з контролю за станом відвідування занять студентами. Більша частина студентів технікуму показують достатній, добрий та відмінний рівень знань, про що свідчать результати державної атестації.

Результати державної підсумкової атестації випускників технікуму у 2018 році

У 2018 році 34 студенти другого курсу, які вступали на основі базової загальної середньої освіти, складали ДПА з української мови у формі зовнішнього незалежного тестування. З них успішно склали ЗНО 97 %. Не справився із завданнями 1 студент. На 11 балів склав ЗНО студент Яценко Олександр ( 23-16), на 10 балів – 3 студенти, на «8» – 6 студентів, на «7» – 3 студенти, на «6» – 11студентів, на «5» – 7 студентів, на «4» – 2 студенти. Результати здачі ЗНО з української мови за спеціальностями відображені в таблиці.

Результати складання ЗНО з української мови у 2018 році

У 2019 р. студенти, які навчаються на основі базової освіти, будуть складати ДПА у формі ЗНО уже з двох дисциплін: з української мови та математики або історії України. Успішно складене ДПА у формі ЗНО є запорукою подальшого вступу до ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також підтвердження професійної компетентності викладачів технікуму. Лише сертифікат ЗНО не менше ніж 4-бали дасть можливість нашим випускникам вступати по ступеневій освіті до академій та університетів. І тому перед колективом стоїть задача підтвердити професійний рівень викладачів. Показником якості підготовки є і результати участі здобувачів освіти у обласних олімпіадах, конкурсах. Так, у 2018 році Яценко Олександр зайняв І місце у ІІ етапі XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів закладів вищої освіти (усіх, крім педагогічних коледжів та училищ); Василенко Каріна (23-17)  зайняла ІІ місце у IX Міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентів вищої освіти Київської області; Василенко Валерія (31-17) зайняла ІІІ місце у IX Міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентів вищої освіти Київської області.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ржищівський будівельний технікум має належну матеріально-технічну базу, що дозволяє організувати навчальний процес на рівні сучасних європейських технологій.  А саме:

 • Три навчально-лабораторні корпуси, аудиторії обладнані електронно- обчислювальною технікою, необхідними стендами.
 • Бібліотека технікуму, фонди якої нараховують більше 40000 примірників наукової, навчальної та художньої літератури, повністю забезпечує потреби учбового процесу. Студенти мають змогу працювати в читальних залах або отримувати літературу на художньому, навчальному та науковому абонементах.   
 • Для проживання  студентів з інших міст і сіл в навчальному закладі є гуртожитки. В усіх гуртожитках функціонують побутові кімнати. Мешканці забезпечуються необхідним інвентарем. Для харчування   студентів   в   технікумі   є їдальня та буфет в  гуртожитку №1 .
 • Належна увага приділяється спорту та фізичному вихованню молоді. На спортивній базі, яка включає – 2 спортивні зали, стадіон з легкоатлетичними доріжками з гумовим покриттям, систематично проводяться змагання обласного  рівня.    
 • В технікумі працює гурток «Дозвілля», кімнати для занять художньою самодіяльністю.
 • Також читається курс автосправи з присвоєнням кваліфікації водія автомобіля категорії «В».

Для  проведення занять з фізичного виховання технікум має навчальну спортивну базу. В осінньо-весняний період заняття проводяться на стадіоні технікуму загальною площею 2,7 га, який включає : футбольне поле розміром 110м х 70м, бігові доріжки з гумовим покриттям довжиною 400 м , майданчик нестандартного обладнання. На стадіоні є приміщення, де студенти переодягаються перед та після занять.

В приміщенні гуртожитку технікуму функціонує медпункт з штатним постійним медичним працівником –  фельдшером.

В технікумі створені належні умови для навчання та проведення виховних заходів в позаурочний час. Працюють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції: з легкої атлетики, волейболу, настільного тенісу, футболу та інші. Для організації відпочинку та проведення загальнотехнікумівських заходів використовується актовий зал, світлиця,  спортивні зали та стадіон.

Заходи, що були проведені в Ржищівському будівельному технікумі у      2018 році для удосконалення матеріально-технічної бази:

 • Створення інноваційних навчально-тренінгових класів (створено сучасний  кабінет курсового та дипломного проектування, що дає широкі можливості для створення та демонстрації будівельних проектів);
 • Проведені ремонтні роботи в навчальних кабінетах, коридорах, спортивному залі та місцях спільного користування;
 • Придбане комп’ютерне, мережеве обладнання та меблі;
 • Протягом жовтня-грудня навчальний заклад підключений до  швидкісної мережі Інтернет;
 • З метою енергозбереження придбано 37 метало-пластикових віконних блоків головного фасаду навчального корпусу (монтаж запланований на лютий-березень 2019 року)
 • Проведений капітальний ремонт водогінної мережі протяжністю           250 метрів до студентського гуртожитку.

Заходи, проведені при створенні кабінету дипломного та курсового проектування з використанням інформаційних технологій:

 • Виконані оздоблювальні роботи внутрішніх стін, підвісної стелі з енергозберігаючими світильниками;
 • Придбання нових меблів в аудиторію (комп’ютерні столи, конференц-стіл, шафа, дошка, стільці);
 • Придбання мережевого обладнання;
 • Придбання цифрової техніки (комп’ютери – 15 шт., широкоформатний принтер – плоттер, проектор).

ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Протягом звітного періоду виховна робота у технікумі та гуртожитку проводилася відповідно до плану виховної роботи, який є складовою Комплексного плану технікуму, та у співпраці із студентським самоврядуванням. Впродовж багатьох років у технікумі утверджується процес педагогіки співробітництва та демократизації навчання. Органи студентського самоврядування (студрада технікуму та гуртожитку, первинна профспілкова організація студентів технікуму) забезпечені приміщенням з оргтехнікою,  члени студентської ради представлені у Стипендіальній комісії, педагогічній раді, поселення і виселення із гуртожитку проводиться лише за погодженням із студентською радою тощо.

Спільними зусиллями колективу під керівництвом заступника директора з навчальної роботи та завідувача відділення реалізується система соціально – гуманітарної та спортивно-масової роботи, результати якої щорічно презентуються на різних майданчиках технікуму, міста та області так і за його межами.

Так упродовж 2018 було проведено:

 1. 14 лютого – заходи «До дня Святого Валентина»;
 2. 19 березня – марафон поезії (м. Ржищів, музей);
 3. 21 березня – День відкритих дверей;
 4. 29 березня – студентський конгрес (м. Львів);
 5. 1 квітня – День гумору (м. Ржищів);
 6. 9 травня – мітинг до 73 – ї річниці Перемоги;
 7.  17 травня – мультифестиваль «BUILD MULTIFEST 2018».
 8.  22 червня – день початку Великої Вітчизняної війни. Хвилина мовчання 
 9.  26 червня – випуск студентів денного відділення.
 10. 1 вересня – День Знань;
 11. 12 вересня – Перегляд фільму під відкритим небом;
 12. 12 вересня – День спринтера до Дня фізкультури та спорту;
 13. 26 вересня – Відкрита виховна година до 100-річчя з дня народження В. Сухомлинського;
 1. 04 жовтня – святковий концерт з нагоди Дня працівника освіти;
 2. 18 жовтня – Козацькі забави;
 3. 31 жовтня – Хелоуін;
 4. 14 листопада – День студента;
 5. 14 грудня – Новий рік.

Участь у заходах за межами технікуму:

22.10.2018 – Міський Брейн-ринг «Підліток і право»

Василенко Каріна гр. 23-17

Навлока Віталій гр. 23-17

Шпак Андрій гр. 23-17

Якименко Максим гр. 23-17

Грибан Павло гр. 33-16

11. 10.2018. Квест ООН «Цілі сталого розвитку» (м. Ржищів)

Кибенко Олександр гр. 21-17,

Василенко Каріна гр. 23-17

Навлока Віталій  гр. 23-17

Шпак Андрій гр. 23-17

Якименко Максим гр. 23-17

Бузник Руслан гр. 32-16

Гуленко Володимир гр. 32-16

Карпенко Максим гр. 32-16

29.09 – 03.10 2018Серія тренінгів «Відповідальна молодь Київщини»

Олексієнко Ірина гр. 23-17

 Якименко Максим гр. 23-17

 Гуленко Володимир гр. 32-16

 Погребна Владислава – гр. 32-16

ЛистопадРегіональний конкурс патріотичної пісні та поезії

«В ім’я Батьківщини»

Олексієнко Ірина гр. 23-17   І місце

Александрова Марина гр. 33-16  ІІІ місце

Участь у відборі до Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута»

Олексієнко Ірина гр. 23-17

06.12.2018  – Міський конкурс до Дня Збройних сил України

Олексієнко Ірина гр. 23-17

Цюкало Максим гр. 41-15.

Забезпечено представництво роботи студентського самоврядування навчального закладу у заходах обласної студентської ради при Київській ОДА, інших молодіжних громадських об’єднаннях міста і області.

Студентка технікуму Герус Ольга (41-15) стала стипендіатом голови Київської обласної державної адміністрації.

Вже стало доброю традицією, з нагоди Дня Вишиванки проводити мультифестиваль на території технікуму. Основною метою та завданням фестивалю є:

 • організація змістовного дозвілля студентів та молоді міста Ржищева;
 • залучення молоді до активної спортивної та творчої діяльності;
 • популяризація національної культурної спадщини;
 • підтримка та розвиток творчого потенціалу студентів;
 • залучення молоді до активних видів відпочинку;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • формування активної громадянської позиції;
 • виховання патріотизму;
 • шанобливого ставлення до історії, культури, традицій нашої країни.

У 2018 році фестиваль вийшов за рамки міста.  В технікумі було проведено засідання обласної Студентської ради, а головною подією заходу стало закладання капсули часу на 25 років! Вперше в історії Ржищівського будівельного технікуму і вперше серед навчальних закладів міста та Київської області була закладена «Капсула часу» з посланнями нинішніх студентів, випускників та викладачів до майбутніх поколінь. Капсула часу закладена на 25 років, і буде відкрита наступниками у 2043 році. Почесне право, передати свої побажання майбутнім студентам, лист-послання, надано переможцям спортивної естафети. Ними стали студенти ІІІ курсу Ржищівського будівельного технікуму.

Велика увага приділяється у технікумі і спортивно-масовій роботі, формуванню здорового способу життя, фізичної культури. Протягом року проведені змагання з різних видів спорту між групами, відділеннями, дружні зустрічі з волейболу з командами інших навчальний закладів міста.

У 2018 році студенти технікуму брали участь у таких спортивних заходах:

 1. Міські змагання між навчальними закладами до Дня фізичної культури та спорту (ІІ місце).
 2. Міські змагання з шахів (ІІ місце).
 3. Обласні змагання з футболу та легкої атлетики.
 4. Обласний Кубок  В.Ф. Лебідя з жіночого волейболу (ІІІ місце).
 5. Турнір з футзалу серед команд шкіл міста і сіл району з нагоди Дня Захисника України (ІІ місце).
 6.  День спринтера.

Студент групи 11-18 Сербін Ярослав брав участь у змаганнях у  Римі             (Італія) у складі СК “Спарта” у віковій категорії 12-18 років, вагова категорія 60 кг. Ярослав посів три призових місця:

І місце – Muay Thai Light ( тайський бокс);

І місце – К-1 Rules Light;

ІІІ місце – Low Kick Light ( лайт контакт).

Педагогічним колективом особлива увага приділяється дітям, які потребують посиленої педагогічної уваги, схильних до асоціальної поведінки. Питання порушення навчальної дисципліни, спілкування у колективі завжди в центрі уваги і керівників груп. Постійний контакт з батьками – одна з умов успішного навчання студентів. І тому традиційно проводяться на всіх курсах батьківські збори двічі на рік, відбувається спілкування керівників груп з батьками студентів у телефонному режимі. Покращенню результатів виховної роботи в технікумі сприяє робота циклової комісії кураторів груп, на засіданнях якої підіймаються важливі питання виховання та обговорюються шляхи їх вирішення, запрошуються спеціалісти, розглядається поведінка студентів, звіти кураторів груп. Велика увага приділяється і роботі зі студентами у гуртожитку. Робота вихователя гуртожитку, яка цілеспрямовано і систематично докладає зусилля до організації дозвілля та відпочинку студентів, організації їх побуту.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНІКУМУ

Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та коштів спеціального рахунку. Кошти, що виділяються з державного бюджету використовуються за цільовим призначенням у відповідності до економічної класифікації видатків бюджету.

Основна частина видатків коштів – це заробітна плата, оплата комунальних послуг, придбання будівельних матеріалів для косметичних ремонтів навчальних споруд, обслуговування комп’ютерної техніки, її оновлення, придбання навчальної літератури.

Надходження коштів по технікуму у 2018 році відображено у таблиці:

В 2018 році господарською службою технікуму було зроблено поточний ремонт навчальних аудиторій та лабораторій, відремонтовано, замінено насосний агрегат на водонапірній башні, здійснено процедуру тендерних торгів для закупівлі природного газу та електроенергії на 2018р.,  відремонтовано котел в котельні, здійснено озеленення території, проведено ремонт туалетних кімнат в гуртожитку №1 (із заміною унітазів, водопроводу, каналізаційної мережі, побілкою стін і стелі), здійснено ремонт частини каналізаційної мережі в гуртожитку №1,   замінено частину прогнилих і непридатних елементів дерев’яного каркасу даху маленького спортзалу навчального корпусу №1 технікуму, відремонтовано ділянку електричної мережі головного корпусу технікуму.

Навчальному закладу на 2018 рік було виділено 1168154 грн., в тому числі зарплата – 6948060 грн., нарахування на зарплату – 1462452 грн., обов’язкові виплати дітям сиротам – 39443 грн., електроенергія – 794319 грн., постачання природного газу – 1172781 грн., стипендіальне забезпечення – 823669 грн. 

Надходження коштів від господарської діяльності – 2521226 грн. З них витрачено 2170166 грн., в тому числі за товари і послуги – 1551672 грн., капітальні витрати 146144 грн.

Надходження коштів від благодійних внесків – 49135 грн. Витрачено на придбання товарів 49135 грн.

Підсумовуючи, хочу зазначити, що колектив технікуму спрямовує свою діяльність на вирішення нагальних проблем, які стосуються усіх напрямів роботи технікуму. Особливо актуальним стає питання якісної підготовки фахівців.

У 2019 році для студентів, які закінчують здобуття повної загальної середньої освіти ДПА у формі ЗНО буде проводитися з 2-х дисциплін: з української мови, з історії України або математики. І це ставить перед колективом ще більші вимоги. І тому основне завдання педагогічного колективу утримувати високий рейтинг підготовки майбутніх фахівців.

Серед основних завдань колективу на 2019 рік виділяємо:

1. Акредитація освітніх програм за 2-ма спеціальностями.

2. Створення передумов для формування контингенту студентів та забезпечення прийому на навчання згідно ліцензованого обсягу.

3. Пошук нових шляхів для оновлення комп’ютерної бази та покращення матеріально-технічної бази технікуму.

4. Удосконалення системи практичної підготовки студентів, розширення співробітництва з провідними підприємствами у сфері будівництва як із потенційними роботодавцями.

5. Продовження співпраці з Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Директор технікуму                                              І.С.Різниченко

Залишити коментар