Будівельний коледж
 Погода в Ржищеві
Погода
Погода у Ржищеві
 

вологість:

тиск:

вітер:

 
 Корисні сайти

Статут Ржищівського будівельного технікуму

Статут Ржищівського будівельного технікуму

Даний Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність державного вищого навчального закладу -  Ржищівського будівельного технікуму (далі – Технікум).

Ржищівський будівельний технікум - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за трьома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

СТАТУТ

РЖИЩІВСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО ТЕХНІКУМУ

 

(нова редакція) Ідентифікаційний код 00728227

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Даний Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність державного вищого навчального закладу -  Ржищівського будівельного технікуму (далі – Технікум).

Ржищівський будівельний технікум - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за трьома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Навчальний заклад створений відповідно до наказу Міністерства радгоспів Української РСР № 93 від 14 березня 1947 року.

Ржищівський будівельний технікум заснований на державній формі власності і відноситься до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України (надалі – Уповноважений орган управління), і є підзвітний йому.

Найменування технікуму:

Повне: Ржищівський будівельний технікум;

Скорочена назва: РБТ.

1.2  Місцезнаходження технікуму:

09231, Київська область, м. Ржищів;

вул. Воровського 1;

тел (04573) 2-32-30, 2-33-20;

тел/факс (04573) 2-33-20;

e-mail: rzishcev.rbt@mail.ru.

1.3  Основними напрямами діяльності технікуму є:

-        підготовка молодших спеціалістів з відривом та без відриву від виробництва відповідно до ліцензій згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями з юридичними та фізичними особами згідно чинного законодавства України та освіти;

-        підготовка робітників різних професій відповідно ліцензій у встановленому законодавством України порядку;

-        перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

-        культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

-        організація і проведення раціоналізаторської та дослідницької  роботи працівниками та студентами технікуму на договірній основі;

-        надання додаткових освітніх платних послуг, не заборонених чинним законодавством України;

-        виробничо – комерційна діяльність навчально-виробничих майстерень та цехів;

Крім того, технікум має право відповідно до законодавства здійснювати:

-       здійснення зовнішніх зв'язків.

-       громадське харчування;

-       здавання в оренду будівель, споруд, обладнання;

-       послуги у виконанні будівельних та ремонтно-будівельних робіт;

-       виготовлення та реалізація товарів народного споживання;

-       надання автотранспортних послуг населенню та юридичним особам різних форм власності;

-       інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

1.4  Головними завданнями технікуму є:

-       здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та  спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і відповідає стандартам вищої освіти;

-       здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та спеціальностей на підставі ступеневої і наступної професійної освіти, яка забезпечує підготовку кваліфікованого робітника і відповідає стандартам професійної  освіти;

-       здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

-       забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

-       вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

-       забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у технікумі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-       забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками та студентами;

-       перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;

-       забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

-       підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

         1.5 Технікум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України та з своїм найменуванням, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, запроваджувати власну символіку та атрибутику.

1.6 Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про наслідки ліцензування (ліцензія серії АВ 506220 від 15.01.2010р.) технікум здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

5.03050401 "Економіка підприємства";

5.03050901 "Бухгалтерський облік";

5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".

3     акредитованих     спеціальностей         (сертифікат ДАК серії НД-І № 107964 від 04.06.2009р., ДАК серії НД-І № 107965 від 02.0907.2009р., ДАК серії НД-І         № 106017 від 22.06.2006р.), технікум має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту державного зразка.

           1.7 Діяльність технікуму базується на виконанні вимог Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", інших нормативно-правових актів, цього Статуту.

        1.8 Технікум здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» у відповідності до навчального плану із спеціальності 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" за професіями, визначеними державним класифікатором професій: 7132.1 "Лицювальники та паркетники" 7133.1 "Штукатури", 7141.1 "Маляри", 7122.2 "Муляри", 7124.2 "Теслярі та столяри".

Технікум також здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за професією визначеною державним класифікатором    професій    8322.2   "Водії    автомобіля"  (крім вантажних) (ліцензія № 529036 серія АВ від 11.03.2010р.).

Інші спеціальності та професії відкриваються згідно встановленого законодавством порядку відкриття та дозволу підготовки.

        1.9 Технікум здійснює підготовку фахівців за державним контрактом (замовленням) та угодами, як основною формою регулювання відносин між Технікумом та підприємствами, організаціями, фізичними особами.

           1.10 Технікум здійснює навчання студентів, які зараховані в технікум на основі базової загальної середньої освіти для одержання повної загальної середньої освіти з видачею атестата державного зразка (свідоцтво про атестацію серія № ВНЗ              № 001362 від 15 червня 2010 року, видане Управлінням освіти і науки Київської облдержадміністрації).

        1.11 Структурні підрозділи технікуму створюються згідно із законодавством відповідно до головних завдань діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями, які затверджує директор технікуму.

        1.12 Структурними підрозділами технікуму є відділення, предметні (циклові) комісії інші підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов

        1.13 Відділення - структурні підрозділи технікуму, що об'єднують навчальні групи з однієї або декількох спеціальностей. Відділення створюються рішенням директора технікуму, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

У Технікумі створені:

- денне відділення зі спеціальностей:

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

5.03050401 «Економіка підприємства»                                

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

- заочне відділення зі спеціальностей:

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

5.03050401 «Економіка підприємства»                                

Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Технікуму з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

       1.14 Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора технікуму за умови, якщо до її складу входять не менше ніж три педагогічні працівники.

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Технікуму на кожний навчальний рік.

        1.15 Підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов:

-       лабораторії;

-       навчальні кабінети;

-       комп'ютерний центр;

-       навчально-виробнича майстерня;

-       бібліотека з читальною залою;

-       спортивно-оздоровчий комплекс;

-       п'ять гуртожитків;

-       їдальня;

-       котельня;

-       автопарк;

-       бухгалтерія;

-       медпункт;

-       навчальна частина.

1.16 Технікум може мати у своєму складі підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичний кабінет, комп’ютерні, інформаційні центри та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ уповноваженого ОРГАНУ

УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ

 

2.1       Повноваження Уповноваженого органу управління технікумом визначаються в межах законодавства України цим Статутом.

2.2       Уповноважений орган управління:

-  бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації технікуму;

- здійснює контроль за дотриманням Технікумом вимог щодо якості вищої освіти;

-  сприяє працевлаштуванню випускників технікуму;

-  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю технікуму;

-  здійснює управління державним майном технікуму;

- організовує вибори, затверджує та звільняє з посади директора технікуму  відповідно до законодавства України;

-  затверджує Статут технікуму за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

-  затверджує кошторис і штатний розпис технікуму;

-  приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію технікуму;

- здійснює моніторинг та узгоджує питання, пов’язані з вилученням чи добровільною відмовою від користування земельною ділянкою, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок) та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за технікумом на праві постійного користування;

- здійснює інші  повноваження, передбачені законодавством.

 

З. ОБСЯГИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТЕХНІКУМУ

 

3.1       Цивільна правоздатність технікуму виникає з моменту його державної реєстрації і складається із його прав та обов'язків.

3.2       Технікум має право:

-       визначати зміст освіти відповідно до державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів першого рівня акредитації;

-       готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями організацій, установ, підприємств, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними особами;

-       надавати освітні послуги, пов'язані із здобуттям вищої освіти;

-       отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;

-       розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних об'єктів;

-       залучати на договірній основі фахівців для виконання будівельних робіт;

-       користуватися банківськими кредитами згідно з законодавством та за погодженням  з Уповноваженим органом управління;

-       користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації;

-       у встановленому порядку входити до складу навчально-науково-виробничих комплексів;

-       здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

-       укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями у встановленому законодавством порядку, співпрацювати в організації дослідницької роботи та за її результатами отримувати документи міжнародного зразка;

-       проводити міжнародні виробничо-практичні семінари, конференції;

-       інші права, не заборонені законодавством.

3.3 Технікум зобов'язаний:

- дотримуватись Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»;

-       забезпечити на належному рівні навчально-виховний процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

-       у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти щодо підготовки і перепідготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;

-       своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно із законодавством України;

-       здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

-       дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами;

-       створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів, слухачів та високопродуктивної праці працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

-       організовувати та забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

-       забезпечувати економне і раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;

-       здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, творчої та інформаційної діяльності;

-       виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-       звітувати перед Уповноваженим органом управління про основні напрями та результати діяльності технікуму;

-       здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з законодавством;

-       дотримуватись умов ліцензування та акредитації;

-       здійснювати свої дії на підставі чинного законодавства, рішення про заснування технікуму та цього Статуту.

Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, патентуванню або потребує необхідного спеціального дозволу, здійснюється після їх одержання.

3.4    Обов'язки технікуму реалізуються через обов'язки директора, педагогічних працівників, інших працівників, студентів.

3.5    Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу у технікумі визначаються відповідно до законодавства України.

Учасниками навчально-виховного процесу у технікумі є:

-        педагогічні працівники;

-        особи, які навчаються у технікумі;

-        інші працівники технікуму.

3.5.1   Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у технікумі професійно займаються педагогічною діяльністю.

Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Основні посади педагогічних працівників технікуму:

-         викладач;

-         старший викладач;

-         завідуючий відділенням;

-         заступники директора, робота яких пов’язана з навчально-виховним процесом;

-         директор.

3.5.2   Педагогічні працівники призначаються на посаду директором технікуму на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.

3.5.3   Педагогічні працівники технікуму кожні п'ять років підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання.

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

3.5.4   Права та обов'язки педагогічних працівників технікуму визначаються відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту".

3.5.4.1 Педагогічні працівники мають право на:

-        захист професійної честі, гідності;

-        вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

-        проведення наукової роботи;

-        індивідуальну педагогічну діяльність;

-        участь у громадському самоврядуванні;

-        користування щорічною оплачуваною відпусткою згідно із законодавством;

-        одержання державних стипендій;

-        забезпечення житлом;

-        підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

-        отримання пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного житлового будівництва.

Педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

3.5.4.2 Педагогічні працівники зобов'язані:

-        постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

-        забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм;

-        забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

-        виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;

-        готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-        додержуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-        захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів;

-        додержуватись законів, цього Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку технікуму.

3.5.5     Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках, передбачених законодавством.

3.5.6     Керівництво технікуму забезпечує педагогічним працівникам:

-        належні умови праці, побуту, відпочинку;

-        правовий, соціальний, професійний захист;

-        встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до законодавства;

-       соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства України.

3.5.7     За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та працівники технікуму у встановленому порядку можуть бути заохочені:

-        представленням до державних нагород;

-        присвоєнням почесних звань;

-        відзначенням державними преміями, преміями, грамотами;

-        іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.5.8     Педагогічні працівники технікуму підвищують кваліфікацію шляхом навчання в інститутах (факультетах) післядипломної освіти, стажування на виробництві або на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів як в Україні, так і за її межами.

Технікум забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньомісячної заробітної плати.

3.5.9   Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік.

Додаткові години навчального навантаження при їх наявності педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом технікуму з відповідною оплатою згідно з законодавством.

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних та контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

3.6    Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором технікуму відповідно до завдань і посадових інструкцій, які вони виконують.

3.7 Прийом, права та обов’язки осіб, які навчаються в технікумі.

Особи, які навчаються в технікумі, є студентами.

Студент – це особа, яка в установленому порядку зарахована на навчання до технікуму з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст, кваліфікований робітник.

Права та обов’язки студентів технікуму визначаються відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

 Прийом осіб на навчання до технікуму здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до технікуму зараховуються особи у випадках і в порядку, передбачених законодавчими актами.

Прийом на навчання до технікуму проводиться відповідно Правил прийому, які щорічно розробляються та затверджуються директором технікуму відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

3.7.1 Відповідно до ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» студенти технікуму мають право на:

-     вибір форми навчання;

-             безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;

-             додаткову оплачувану відпустку, у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

-             користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою технікуму;

-             участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, пред'явлення своїх робіт для публікацій;

-             участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

-             участь у виборах і бути обраним до вищого колегіального органу самоврядування технікуму;

-             надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

-             у межах законодавства брати участь у об'єднаннях громадян;

-             вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених державним стандартом вищої освіти та робочим навчальним планом;

-             участь у формуванні індивідуального навчального плану;

-             отримання матеріальної допомоги згідно з законодавством;

-             захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

-             безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів технікуму, відповідно до законодавства України;

-             канікулярну відпустку, тривалість якої не менше ніж вісім календарних тижнів;

-        академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу у встановленому порядку;

- отримання стипендій, призначених юридичними і фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства;

-        пільговий проїзд у транспорті, а також забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для студентів, які навчаються за денною (очною) формою навчання);

-        участь у діяльності органів громадського самоврядування, педагогічної та адміністративної ради технікуму;

-         відстрочку від призову на дійсну строкову службу у лави Збройних Сил України до закінчення повного курсу навчання, але не більше як до досягнення     21-літнього віку;

-        отримання інших пільг, передбачених законодавством.

3.7.2 Студенти технікуму зобов'язані:

- дотримуватись законодавства, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;

-        виконувати графік навчального процесу та  вимоги  навчального
плану.

         Випускники технікуму, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Випускники технікуму, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

     3.7.3 Студент може бути відрахований з технікуму за:

-  власним бажанням;

-  невиконання навчального плану;

-  порушення умов контракту;

-  з інших причин, передбачених законодавством України.

3.7.4     Студенти, які навчаються в технікумі, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, народженням дитини, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї). Студентам, які перервали навчання в технікумі, надається академічна відпустка.

3.7.5     Поновлення на навчання студентів, які відраховані з технікуму, здійснюється під час канікул.

3.7.6     Студенти, які навчаються в технікумі, можуть бути переведені:

-        до іншого вищого навчального закладу;

-        з одного напряму підготовки на інший в межах однієї галузі знань;

-        із однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму підготовки;

-        з однієї форми навчання на іншу.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

4.   УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА

 

4.1 Управління технікумом здійснюється на основі принципів:

-         автономії та самоврядування;

-         розмежування прав, повноважень та відповідальності органів управління вищою освітою, керівництва технікуму та його структурних підрозділів;

-         поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

-         незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

                Автономія та самоврядування технікуму реалізується відповідно до законодавства і передбачає права:

-         самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

-         приймати на роботу педагогічних та інших працівників на умовах, визначених законодавством;

-         надавати додаткові освітні послуги;

-         самостійно розробляти та запроваджувати власні програми навчальної, творчої і виробничої діяльності;

-         створювати у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку структурні підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством;

-         здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

-         на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

-         брати участь у роботі міжнародних організацій;

-        звертатись з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

-        користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

4.2   Безпосереднє управління діяльністю технікумом здійснює директор, який обирається, затверджується та звільняється з посади відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

4.2.1    Кандидат на посаду директора технікуму повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.

4.2.2      Конкурс на заміщення посади директора оголошується кожні п'ять років. Уповноважений орган управління приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора, які відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту", і вносить кандидатури претендентів на загальні збори трудового колективу технікуму для голосування.

Загальні збори трудового колективу технікуму за результатами голосування можуть рекомендувати Уповноваженому органу управління на посаду директора технікуму кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру.

Уповноважений орган управління зобов’язаний призначити за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на посаду директора технікуму одну з рекомендованих кандидатур на умовах контракту.

4.3 Директор технікуму в межах наданих йому повноважень:

-         вирішує питання діяльності технікуму, затверджує його структуру;

-         видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами технікуму;

-         представляє технікум у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Уповноваженим органом управління;

-         є розпорядником майна і коштів;

-         погоджує питання, пов’язані з вилученням чи добровільною відмовою від користування земельною ділянкою, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок) та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за технікумом на праві постійного користування;

-         забезпечує виконання кошторису, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

-         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

-         забезпечує охорону праці, дотримання законності та правопорядку;

-         визначає функціональні обов'язки працівників технікуму;

-         формує контингент студентів, які навчаються у технікумі;

-         відраховує та поновлює на навчання студентів, які навчаються у технікумі за погодженням з органами студентського самоврядування;

-         контролює виконання навчальних планів і програм;

-          контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

-          забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

-          здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я;

-          сприяє в організації побутового обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників технікуму;

-          разом з профспілковою організацією подає на затвердження загальним зборам трудового колективу технікуму правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;

-          відповідає за проведення освітньої діяльності у технікумі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;

-          щорічно звітує перед загальними зборами трудового колективу технікуму та Уповноваженим органом управління;

-          відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів, визначених їх посадовими інструкціями.

4.4           Директор технікуму може бути звільнений з посади Уповноваженим органом управління на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту технікуму та умов контракту.

4.5           Для вирішення основних питань діяльності відповідно до цього Статуту директор технікуму створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія.

Дорадчі органи: педагогічна рада, навчально-методична рада, рада з профілактики правопорушень тощо.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора технікуму.

4.6.1 Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності технікуму, виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо покращання соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників технікуму.

До складу адміністративної ради технікуму входять: директор (голова ради), заступники директора, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, голова профкому (за згодою), керівник фізичного виховання, методист, комендант гуртожитку, голови циклових комісій, голова студентської ради технікуму.

Функції адміністративної ради:

-        своєчасне прийняття рішень з поточних питань діяльності технікуму;

-        розгляд стану виконання завдань державних органів управління освітою;

-        обговорення питань використання обладнання, матеріальних цінностей та обігових коштів;

-        розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку;

-        вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників технікуму.

4.6.2  Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію технікуму, яке розробляється і затверджується наказом директора на підставі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Термін повноважень приймальної комісії технікуму становить один рік.

4.6.3  Стипендіальна комісія Технікуму у своїй роботі керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки студентів Технікуму, цим Статутом. До складу стипендіальної комісії входять директор, головний бухгалтер, завідуючі відділеннями, голова студентської ради Технікуму.

           За поданням стипендіальної комісії директор Технікуму затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.

4.6.4  Педагогічну раду технікуму очолює директор. До складу педагогічної ради входять: заступники директора, завідуючі відділеннями, голови циклових комісій, завідуючий бібліотекою, педагогічні працівники, вихователі, головний бухгалтер.

Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи не рідше ніж один раз у два місяці.

Рішення педагогічної ради є правомочними, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів, прийняті більшістю голосів і введені в дію рішеннями директора технікуму.

Педагогічна рада технікуму розглядає, обговорює та вирішує питання:

-        з виконання нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законодавства;

-        з стану та підсумків навчально-виховної та методичної роботи;

-        з досвіду роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів;

-        з підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

-        з стану дисципліни та успішності студентів;

-        з забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;

-        з стану практичної підготовки студентів;

-        за підсумками семестрових, перевідних, державних екзаменів та захисту курсових і дипломних проектів;

-        з аналізу показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності;

-        з аналізу показників захисту курсових і дипломних проектів (робіт), здачі державних екзаменів;

-        з дотримання Правил внутрішнього розпорядку технікуму;

-        з аналізу роботи кабінетів і лабораторій;

-        з стану та перспектив розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази технікуму;

-        статуту технікуму, зміни та доповнення до нього;

-        іншої освітньої діяльності технікуму.

4.6.5   Навчально-методична рада - колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

Функції навчально-методичної ради:

-          обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної роботи;

-          видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання;

-          постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду викладачів технікуму та інших вищих навчальних закладів.

4.6.5 Положення про робочі та дорадчі органи, їх функції затверджуються наказом директора технікуму.

 

5. ОРГАНИ  ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕХНІКУМУ

 

5.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування технікуму є  загальні збори трудового колективу, які працюють у технікумі на постійній основі і не менше як 10% - виборні представники з числа осіб, які навчаються у технікумі.

5.1.1    Організацію і проведення загальних зборів трудового колективу здійснюють адміністрація та профспілковий комітет як представник трудового колективу.

               Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше ніж один раз на рік. Позачергові загальні збори можуть бути скликані за рішенням педагогічної ради технікуму. На зборах обирається президія у складі голови і секретаря.

5.1.2    Загальні збори трудового колективу:

-          за поданням педагогічної ради приймають Статут технікуму, а також зміни і доповнення до нього;

-          обирають претендентів на посаду директора технікуму шляхом таємного голосування;

-          вносять подання Уповноваженого органу управління про дострокове звільнення директора технікуму;

-          щорічно заслуховують звіт директора технікуму та оцінюють його діяльність;

-          обирають виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання директора технікуму;

-          розглядають проект колективного договору;

-          обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

-          затверджують Правила внутрішнього розпорядку технікуму;

-          затверджують положення про органи студентського самоврядування;

-          розглядають інші питання діяльності технікуму.

5.1.3    Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів в присутності не менше двох третин членів трудового колективу технікуму. Присутність педагогічних працівників на зборах повинна складати не менше          75 відсотків їх загальної кількості.

5.2  У технікумі створюються і діють органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.

Органи студентського самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування технікуму. Усі особи, які навчаються у технікумі мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи - актив групи, відділення - старостат, гуртожитку - рада гуртожитку, технікуму - студентська рада.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Уповноваженого органу управління та цим Статутом.

5.2.1    Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

5.2.2    Органи студентського самоврядування:

-      приймають акти,  що   регламентують   їхню   організацію   та
діяльність;

-      проводять організаційні, пошукові, дослідницькі, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

-      сприяють працевлаштуванню  осіб,  які  навчаються  у   Технікумі;

-       виконують інші функції.

  За погодженням з органом студентського самоврядування у Технікумі приймаються рішення про:

-      відрахування осіб, які навчаються у Технікумі, та їх поновлення на навчання;

-     переведення осіб, які навчаються у Технікумі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

-     переведення осіб, які навчаються у Технікумі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

-     поселення осіб, які навчаються у Технікумі в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

-     затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у Технікумі.

5.2.3    Вищим колегіальним органом студентського самоврядування технікуму є конференція студентів технікуму, яка:

-          ухвалює положення про студентське самоврядування;

-          обирає студентську раду та заслуховує її звіти;

-          визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

5.2.4    Виконавчим органом студентського самоврядування технікуму є студентська рада, яка обирається конференцією студентів терміном на один рік.

5.2.5 Старостати відділень та рада гуртожитку технікуму обираються на загальних зборах студентів цих структурних підрозділів.

5.2.6 Директор технікуму всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць  для встановлення інформаційних стендів тощо).

5.2.7 Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою технікуму в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду технікуму.

5.2.8 Органи студентського самоврядування приймають участь у діяльності органів громадського самоврядування Технікуму та педагогічної ради закладу.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1     Організація навчального-виховного процесу у технікумі здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вишу освіту", "Про загальну середню освіту", державних і галузевих стандартів вищої освіти, вимог щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, інструктивних листів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Уповноваженого органу управління та інших нормативно-правових актів з питань освітньої діяльності.

Навчально-виховний процес у технікумі забезпечує можливість:

-          здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, природничій, технічній і агропромисловій сферах;

-          інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

-          формування професійних знань, вмінь та навичок.

6.2           Навчання у технікумі здійснюється за денною (очною) та заочною формами.

6.3           Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання з ліцензованих спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за спорідненою професією, зменшується на один рік.

6.4 Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу є навчальні плани. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії та засоби діагностики успішності навчання.

Нормативні навчальні дисципліни визначаються освітньо-професійними програмами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для Технікуму.

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються викладачами технікуму відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором технікуму.

Вибіркові навчальні дисципліни визначаються технікумом.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни Технікумом складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом технікуму.

6.5 Форми організації навчального процесу у технікумі: навчальні заняття, самостійна робота студентів, виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, контрольні заходи.

6.5.1     Основними видами навчальних занять у технікумі є: лекція, практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація.

6.5.2     Технікумом можуть бути встановлені інші види навчальних занять.

6.5.3 Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

6.5.4     Практична підготовка студентів технікуму є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача технікуму та працівника базового підприємства - спеціаліста з даного фаху. Строки практичної підготовки та терміни проведення практичних занять визначаються робочим навчальним планом.

6.5.5     Контрольними заходами оцінюється освоєння студентами навчального матеріалу.

Контрольні заходи включають:

-      поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;

-      підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента.

У технікумі можуть використовуватись модульна та інші форми підсумкового контролю після завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки. При застосуванні модульного контролю екзамени можуть не проводитися.

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених робочим навчальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом з цієї навчальної дисципліни. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно", а заліків - "зараховано", "не зараховано" і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з технікуму. Студентам, які одержали дві незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз - викладачу, другий - комісії, яка створюється завідуючим відділення. Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

6.5.6 Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією (надалі - державна комісія) після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Державна комісія у технікумі створюється єдина для денної і заочної форм навчання із кожної спеціальності. До складу державної комісіі входять голова і члени комісії.

Державні екзамени або захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної комісії і при обов'язковії присутності голови комісії. Голови державних комісій з кожної спеціальності щорічно за поданням директора технікуму затверджуються Уповноваженим органом управління за два місяці до початку їх роботи.

До складу державної комісії технікуму входять: директор, його заступники, завідуючий відділенням, голови циклових комісій, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності, викладачі, які формують профіль підготовки фахівців, керівники дипломних проектів (робіт). До склад державної комісії можуть входити представники трудових колективів, які замовляли фахівців.

Персональний склад членів державної комісії затверджується директором технікуму не пізніше, як за місяць до початку її роботи.

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчальної плану.

Результати складання державних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт) визначаються оцінками: "відмінно", "добре", "задовільно "незадовільно".

Студенту, який склав державні екзамени або захистив дипломний проект (роботу) відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюєть відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень певної спеціальності та видається диплом державного зразка.

6.5.7     Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з       75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні екзамен з оцінками "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією предметної (циклової) комісії, видається диплом з відзнакою.

6.5.8     Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення навчання в технікумі.

6.6           Державна підсумкова атестація студентів, що навчаються на основі базової загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах першого-другого рівнів акредитації.

6.7           Система стандартів вищої освіти включає:

1)                державний стандарт вищої освіти;

2)                галузеві стандарти вищої освіти;

3)                стандарти вищої освіти технікуму.

Стандарти вищої освіти технікуму містять складові:

-          перелік спеціалізацій за спеціальностями;

-          варіативні частини освітньо-кваліфікаційних програм підготовки;

-          варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;

-          навчальні плани;

-          програми навчальних дисциплін;

-          програми навчальної, виробничої та інших видів практик.

6.8            Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу технікуму здійснюється Навчально-методичним центром з підготовки молодших спеціалістів Уповноваженого органу управління, Науково-методичним центром Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, технікумом.

Навчально-методичне забезпечення в технікумі включає:

а) державні стандарти вищої освіти;

б) галузеві стандарти вищої освіти;

в) стандарти вищої освіти технікуму.

Методичне забезпечення включає:

-          робочі навчальні плани;

-          робочі навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

-          підручники і навчальні посібники;

-          інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять;

-          індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

-          контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

-          контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

-          питання екзаменаційних білетів;

-          методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових;

-          засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки.

6.9 Організація навчально-виробничого процесу підготовки фахівців спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» здійснюється згідно державних стандартів ліцензованих професій та з врахуванням вимог нормативних та навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти встановлених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

7.  МАЙНО ТА КОШТИ ТЕХНІКУМУ

 

7.1           Для виконання статутних завдань, задоволення соціально-побутових потреб студентів та працівників технікуму закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, машини, механізми, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, грошові кошти та інше майно, вартість яких відображається на балансі технікуму.

7.2           Функції управління майном, яке закріплене за технікумом, контроль за ефективністю його використання і зберігання здійснює Уповноважений орган управління.

7.3           Майно, що знаходиться у державній власності і передано в оперативне управління технікуму, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

7.4           Майно технікуму, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

7.5           Технікум здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності та законодавства. Земельні ділянки передаються технікуму у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.

7.6          Питання, пов’язані з вилученням чи добровільною відмовою від користування земельною ділянкою, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок) та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за технікумом на праві постійного користування, узгоджуються з Уповноваженим органом управління в межах чинного законодавства;

7.7           Відчуження майна, що закріплене за технікумом, здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовують відповідно до чинного законодавства.

7.8           Технікум розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання платних послуг,  не заборонених законодавством.

7.9           Збитки, завдані технікуму внаслідок порушень його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються технікуму за рішенням суду або господарського суду.

7.10      Фінансування технікуму проводиться за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування.

7.11      У технікумі створюються фонди: загальний - на підготовку фахівців в межах державного замовлення і спеціальний.

Спеціальний фонд формується за рахунок додаткових джерел:

- підготовки понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

                -  навчання студентів, для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

                -  підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

                - підготовка та перепідготовка, підвищення  кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

                -  проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, комп’ютерної підготовки, підготовки водіїв);

                - організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним  напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

- друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії  інформації;

                - видання та реалізація  навчальної літератури, методичних, науково- методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих  засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);

                - забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошуках систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;

                -  перевезення вантажів, зокрема спеціалізованими транспортними засобами;

                -  перевезення населення, зокрема екскурсійних груп;

                - ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;

                -  паркування автомобілів та інших транспортних засобів;

                - надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;

                - надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків Технікуму для проживання:

особам, які навчаються або працюють у Технікумі;

абітурієнтам Технікуму під час вступних іспитів;

особам, які направлені у відрядження до Технікуму;

                - надання громадянам, які проживають у гуртожитку комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;

                - заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання: у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;

- на вимогу громадян, які користуються послугами, при проживанні у гуртожитку у встановленні нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;

                -  надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у Технікумі;

                -  експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, наданих в оренду;

                -  надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової;

                -  виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація  її споживання;

- забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у технікумі;

                - забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

                -  здійснення палітурних, брошурувальних робіт;

                -  надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень;

                -   здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у технікумі;

                -   благодійні внески, ґранти та дарунки;

          -  кошти отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

7.12      Кошти, отримані Технікумом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні технікуму за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність технікуму.

7.13      Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності технікуму не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.14      Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь термін навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками - помісячно, по семестрах, щорічно.

7.15      Оплата праці працівників технікуму здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

7.16      Умови і показники преміювання працівників технікуму, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначаються в колективному договорі, окремим Положенням, затвердженим директором технікуму з дотриманням вимог законодавства.

7.17      Оплата праці та матеріальне стимулювання директора технікуму встановлюється відповідно до укладеного з ним контракту.

 

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

8.1     Технікум відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державну казначейську службу України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і подає їх до Уповноваженого органу управління, органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Державного комітету статистики України, Управління пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.2     Технікум самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну та фінансову звітність згідно з установленими нормами, подає їх в установленому порядку до органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами його діяльності.

8.3     Директор та головний бухгалтер технікуму несуть персональну відповідальність за цільове використання коштів, отриманих з державного бюджету, достовірність бухгалтерської, статистичної і фінансової звітності та своєчасність їх подання відповідно до законодавства.

8.4     Аудит фінансової діяльності технікуму здійснюється згідно з законодавством України.

8.5     Відносини між технікумом та іншими установами, організаціям, підприємствами, громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів та інших форм, що встановлені законодавством.

 

9.  КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІКУМУ

 

9.1  Концепція освітньої діяльності Технікуму розроблена відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів.

9.2  Мета розвитку освіти полягає в створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя; оберігати й примножувати цінності національної культури та громадського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Вона передбачає формування духовно багатого, інтелектуально розвинутого, фізично та психічно здорового покоління фахівців для аграрного сектора економіки України шляхом гуманізації освітньо-професійної підготовки.

Необхідними засадами, що забезпечують реалізацію цього завдання є покращення матеріально-технічної та інформаційної бази навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення, підбору та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення змісту і практичної спрямованості навчальних дисциплін, форм і методів навчальної і виховної роботи.

9.3. Пріоритетними напрямами розвитку освіти в технікумі є:

            - особистісна орієнтація освіти, формування потреб та здатності педагогічних працівників та студентів до самоосвіти;

            -   формування у студентів національних і загальнолюдських цінностей;

-      створення для студентів рівних можливостей у здобутті освіти;

-      постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

-     участь у розвитку безперервної освіти та навчання протягом всього життя;

-     пропаганда здорового способу життя.

9.4. Система роботи технікуму з вивчення потреби у фахівцях охоплює співпрацю з обласними та районними управліннями агропромислового розвитку, відповідними центрами зайнятості, анкетування випускників. На цій основі проводиться відкриття нових спеціальностей, уточнення та перегляд спеціалізацій для орієнтації відповідно до попиту на ринку праці, забезпечується удосконалення змісту теоретичної і практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з ліцензованих спеціальностей, максимальна реалізація вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик до знань та умінь молодшого спеціаліста.

9.5. З метою відповідності вимогам державних стандартів підготовки фахівців постійно поповнюються кабінети і лабораторії новою технікою, обладнанням, матеріалами; забезпечується необхідна кількість комп’ютерної техніки для навчального процесу згідно  нормативів.

9.6. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в технікумі відбувається шляхом запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій.

9.7. Технікум всебічно розвиває інформаційні комп’ютерні технології у навчальній та науковій роботі, широко використовує ресурси Інтернету.

9.8. Для зміцнення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, технікум проводить роботу з підвищення кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їхніх ділових і моральних якостей, залучення до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та званнями, спеціалістів-практиків, надання викладачам допомоги в організації наукової та пошукової роботи, проведенні дисертаційних досліджень, професійному росту молодих  викладачів.

9.9. З метою покращення методичного забезпечення навчального процесу у технікумі передбачається більш повне залучення педагогічних працівників до написання методичних розробок, навчальних програм, рекомендацій з вивчення окремих дисциплін та їх розділів, написанню курсових та дипломних робіт, проходженню навчальних та виробничих практик.

9.10. Безперервність освіти забезпечується поглибленням  інтеграції з вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації шляхом входження до їх навчально-науково-виробничих комплексів за професійним спрямуванням.

9.11. Основними завданнями виховання студентської молоді є виховання в дусі патріотизму, поваги до національних, історичних, культурних цінностей України, принципів загальнолюдської моралі, підготовки до свідомого життя в дусі злагоди між усіма народами.

10.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

10.1 Зміни та доповнення до Статуту технікуму вносяться за поданням педагогічної ради загальними зборами трудового колективу.

10.2  Зміни та доповнення до Статуту погоджуються і затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТЕХНІКУМУ

 

11.1 Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) та ліквідація технікуму здійснюється згідно з законодавством України.

11.2      Ліквідація технікуму здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління, або органом, який прийняв рішення про ліквідацію технікуму.

До складу ліквідаційної комісії входять представники Уповноваженого органу управління, органу, який прийняв рішення про ліквідацію Технікуму, та представники технікуму. Порядок і строки проведення ліквідації Технікуму, а також строки для заяв і претензій кредиторам визначає Уповноважений орган управління, або орган, який прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до вимог чинного законодавства.

11.3      3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління технікумом.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс технікуму і подає його Уповноваженому органу управління на затвердження. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з технікумом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі в термін, визначений законодавством.

11.4      Під час реорганізації чи ліквідації технікуму, вивільненим працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

11.5      Технікум вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного  реєстру.

  

 

Директор Ржищівського                                                 

будівельного технікуму

 

І. С. Різниченко

15 Квітня, 2015  12:30 Переглядів: 1341 Друк

В цьому розділі

15 Квітня, 2015
Зміни до статуту
 Конкурс заміщення посад
© 2017 Всі права захищено. Сайт функціонує на базі CMS Danneo [ PG.t : 0.12 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]